Cele statutowe stowarzyszenia Nowa Opera Eksperymentalna

admin - 28 czerwca, 2020 - Uncategorized /

Do najważniejszych celów, zamieszczonych w statucie organizacji należą:

1. Tworzenie nowatorskich projektów artystycznych (zwłaszcza operowych).

2. Upowszechnianie kultury i sztuki (zwłaszcza opery współczesnej) w kraju i za granicą.

3. Wspieranie i integracja artystów związanych z kulturą i sztuką (zwłaszcza operą współczesną) w kraju i za granicą.

4. Organizacja wydarzeń artystycznych i naukowych.

5. Promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze.

6. Edukacja kulturalna.

7. Wspieranie wymiany kulturowej między twórcami związanymi z kulturą i sztuką polską (zwłaszcza operą współczesną), a twórcami z zagranicy.

8. Działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego.

9. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury i sztuki.

10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

a. Zrzeszanie osób reprezentujących różne dziedziny sztuki, które będą poszukiwały nowych dróg rozwoju w dziedzinie opery.

b. Organizowanie i wspieranie działalności artystycznej, naukowej i edukacyjnej w szczególności w formie: konkursów, festiwali, warsztatów, prelekcji, dyskusji, konferencji, seminariów, szkoleń, projekcji i przeglądów.

c. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w celu inicjowania działań artystycznych i edukacyjnych w kraju i za granicą.

d. Działalność wydawniczą i tłumaczeniową w dziedzinie kultury i sztuki.

e. Udział członków Stowarzyszenia w imprezach artystycznych, naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.

f. Popularyzowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz promocja i reklama działań związanych z celami Stowarzyszenia.

g. Udzielanie merytorycznej, promocyjnej i organizacyjnej pomocy twórcom oraz organizacjom i instytucjom działającym na rzecz kultury i sztuki.

2. Działalność odpłatną pożytku publicznego:

a. Organizowanie i wspieranie działalności artystycznej, naukowej i edukacyjnej w szczególności w formie: koncertów, spektakli, pokazów, warsztatów, prelekcji, dyskusji, konferencji, konkursów, festiwali, seminariów, szkoleń, projekcji i przeglądów.

b. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w celu inicjowania działań artystycznych i edukacyjnych w kraju i za granicą.

c. Działalność wydawniczą i tłumaczeniową w dziedzinie kultury i sztuki.

d. Działalność impresaryjną.

e. Działalność badawczą w dziedzinie kultury i sztuki.

f. Udział członków Stowarzyszenia w imprezach artystycznych, naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.

g. Popularyzowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz promocja i reklama działań związanych z celami Stowarzyszenia.

h. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych oraz instytucji kultury.

i. Udzielanie merytorycznej, promocyjnej i organizacyjnej pomocy twórcom oraz organizacjom i instytucjom działającym na rzecz kultury i sztuki.